Öýde ýa-da autsorsing? Semalt onlaýn marketing dolandyryjylary üçin peýdaly maslahatlar

Onlaýn marketing üçin jogapkär adamlar, bir firma üçin SEO-ny amala aşyrmagyň iň gowy usulydygyny bilip bilerler. DIY usullaryny öwrenmek gowy, ýöne arzan usul bolup biler, ýöne ýakyn wagtda zerur kuwwaty kanagatlandyrmazlyk ýa-da saklamak howpy bilen ýüzbe-ýüz bolup biler. Bu ýagdaý, SEO kampaniýalaryňyza üçünji tarapy goşmagyň zerurlygyny getirýär. Üçünji tarap, internet marketinginde size kömek etmek ýa-da web sahypaňyzy tertipleşdirmek üçin iň oňat teklip üçin abraýly SEO firmasyna gitmek üçin ökde hünärli hünärmen hakyna tutup biler.

Hiç bir jadyly usul ýa-da degmek haýsydyr bir ugurda üstünlik gazanyp bilmez. Her bir internet marketing zerurlygy özboluşlydyr. Internet marketinginiň dürli komponentleri DIY çemeleşmesi bilen gowy işläp biler, beýlekiler hünärmen tarapyndan ýerine ýetirilende ajaýyp. Beýleki ýagdaýlarda abraýy bolan SEO firmalary başarnykly bolup bilerler. Üstünlik gazanan beýleki usullar, dürli intensiwlik bilen bir ýa-da birnäçe usulyň utgaşmasyny öz içine alýar.

Semalt Digital Services” -iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Ross Barber, onlaýn marketing kampaniýaňyzda peýdaly bolup biljek 3 maslahatyň sanawyny düzdi:

1. Býudjet we çykdajylar

Jaýyň içinde ýa-da daşarky jaýda bolsun, ähli işiň näçeräk talap ediljekdigini kesgitlemek möhümdir. Bahalandyrmagyň bir döwri wagt we ýadawlyga täsir edip bilmeýär. Wagt pul, siziň gatnaşmagyňyz we aladaňyz. Iş ýüzünde aýdylanda, autsorsing gymmat bolup biler we öýde ýerine ýetirmekden has köp serişde talap edip biler. Mysal üçin, 300 ABŞ dollaryndan az býudjet, autsorsingde üstünlik gazanyp bilmez. Doly aýlyk / ýyllyk meýilnama üçin 5000 ABŞ dollary töleýän firma ABŞ-da giriş derejesi. Öý toparyny dolandyrmak ýa-da şol bir işde aýlyk alýan işçiler has köp serişde talap edip biler.

2. Işewürlik modeli

Müşderiler üçin bütinleý internete bil baglaýan bir kompaniýa, käbir öý okuwlaryna we ony işletmek üçin maslahatlara mätäç bolup biler. Mysal üçin, işiňiz million dollar ýaly uly sanlary edip biler. Bu iş, administratoryň SEO maslahatlary barada bilimleri bolmagy zerur bolup biljek möhüm gurnama bolup biler. Başga bir tarapdan, marketing üçin bütinleý internete bagly bolmadyk bir kompaniýa içerki topar talap edip biler.

3. Zerur hünär derejesiniň bolmagy

Içerki warianty saýlasaňyz, hünär derejäňizi ýokarlandyrmagy öwrenmeli. Başga bir zerurlyk, SEO zerurlygyňyza laýyk gelýän iş görnüşi bolup biler. SEO etmegi wada berýän bir kompaniýa, onlaýn marketing kampaniýasynyň maksadyna meňzeş iş netijesi bolmaly. Degişli hünär derejesiniň bolmagy, internet marketinginiň öýde ýa-da daşarky bazarda ediljekdigini kesgitläp biljek faktor.

Netije

Içerki kämillik ýa-da gözleg motory optimizasiýasy (SEO) ýa-da internet marketing meselesini saýlamak kyn mesele bolup biler. Bir gezek basmak üçin töleg bolsun ýa-da PPC dolandyryşy, mazmun marketingi, web dizaýny, onlaýn satyn alyşlar, marka ismurnalistikasy, ykjam marketing ýa-da e-poçta marketingi, gözleýän zadyňyz bolup biler. Şeýle-de bolsa, saýlamak aňsat däl. Býudjet / çykdajylar, iş modeli ýa-da zerur hünär ussatlygy ýaly faktorlara baglylykda, göz öňünde tutmagyň iň gowy usulyny kesgitläp bolar. Bu gollanma, sizi internet marketing maksatlaryna ýetirmek üçin iň oňat çemeleşmäni ýa-da kombinasiýany kesgitlemäge kömek edip biler.